Statut

STATUT FUNDACJI K-S-M JESTEŚMY Z WAMI
 

Postanowienia ogólne

§ 1
1.Fundacja pod nazwą Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową
w Inowrocławiu zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kazińską w siedzibie Kujawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu przy ulicy Al. Kopernika 7 w Inowrocławiu, w dniu 12 listopada 2012r., działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.
4. Siedzibą Fundacji jest Inowrocław.
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i nr konta bankowego.
6. Fundacja używa skrótu nazwy Fundacja K-S-M.
 
§ 3
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie  niezbędnym dla właściwego realizowania celów
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6
Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działalność charytatywna.
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
11. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.
13. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
17. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, społeczną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z podmiotami gospodarczymi, instytucjami, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z podmiotami gospodarczymi oraz może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8
1. Działalność Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem,
że dochód z odpłatnej działalności służyć może służyć wyłącznie realizacji zadań, dla których Fundacja została utworzona.
2. Fundacja podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
3. Fundacja podejmuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej. 88.99.Z
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 85.59.B; 85.60.Z
3. Działalność charytatywna. 94.99.Z
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. 94.99.Z
5. Ochrona i promocja zdrowia. 84.12.Z
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 88.10.Z
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.88.10.Z
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 79.12.Z; 93.29.Z
9. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 93.19.Z
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 99.19.Z
11. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 94.99.Z
12. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa. 79.12.Z
13. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności. 84.24.Z
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 94.99
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 94.99.Z
17. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 88.99.Z
18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 88.99.Z
19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 86.90.E
20. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 69.10.Z
4. Fundacja podejmuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 88.99.Z
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 85.59.B; 85.60.Z
3. Działalność charytatywna. 94.99.Z
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. 94.99.Z
5. Ochrona i promocja zdrowia. 84.12.Z
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 88.10.Z
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.88.10.Z
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 79.12.Z; 93.29.Z
9. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 93.19.Z
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 99.19.Z
11. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 94.99.Z
12. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa. 79.12.Z
13. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności. 84.24.Z
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 94.99
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 94.99.Z
17. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 88.99.Z
18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 88.99.Z
19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 86.90.E
20. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 69.10.Z
 
Majątek i dochody Fundacji.

§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.  

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z posiadanych środków pieniężnych,
6. pieniędzy otrzymanych od podatników w ramach przekazywania na wybrany cel społeczny,
7. innego rodzaju przysporzeń majątkowych.
 
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem
woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Zakazuje się :
– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz  pracownicy pozostają  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
– przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazywanie następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywania majątku na rzecz  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
– zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na szczególnych zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 
Rada Fundacji.

§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch  lub trzech członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Ustępujący członek Rady może wskazać swojego następcę. Jeżeli wskazane
nie nastąpiło następnego członka powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji:
–  nie mogą  łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją;
– nie mogą  pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym        pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy
z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy, po których upływie były członek Rady Fundacji może powrócić do składu Rady Fundacji na poprzednich zasadach w drodze oświadczenia złożonego Radzie Fundacji na piśmie.  Rada Fundacji na okres pełnienia funkcji w Zarządzie lub istnienia stosunku pracy przez byłego członka Rady Fundacji 
uzupełnia swój skład w trybie określonym w ust. 3 niniejszego artykułu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku skorzystania z prawa
powrotu do Rady Fundacji przez jej byłego członka w trybie opisanym w niniejszym przepisie, członkostwo osoby powołanej na miejsce członka powracającego wygasa.   
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
 
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają przy obecności 2/3 członków Rady.
 
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
4. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
5. Członkiem  Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 
Sposób Reprezentacji

§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub Prezes Zarządu jeżeli zarząd jest jednoosobowy.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych
powyżej 2.000 (dwa tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej
połowy Członków Rady.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.  

§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.  

§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.  

§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o  zbliżonych celach.